##

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
เริ่มจำหน่ายและยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2555 เป็นต้นไป!

ระดับอนุบาล (Pre-school education / Kindergarten)

ช่วงชั้นอนุบาล 1 ถึง 3 นักเรียนมีอายุ 3-6 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านทักษะต่างๆ สำหรับใช้เรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษา โดยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุลย์

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

มุ่ง "เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" โดยครูที่มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

สภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผลดีต่อการเรียนรู้

เด็กเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งที่ผู้ใหญ่ปฏิบัติมากกว่า คำสอน หมายความว่า การปฏิบัติตัวของพ่อ-แม่ และผู้ใหญ่รอบข้างที่อยู่รอบตัวเด็กนั้น จะเป็นส่งผลต่อการเรียนรู้มากที่สุด

ระดับประถมศึกษา (Elementary education)

ช่วงชั้นประถมศึกษาที่ 1 ถึง 6 ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี นักเรียนมีอายุตั้งแต่ 7 ถึง 12 ปี โดยทั่วไป

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Primary high School)

ช่วงชั้นมัธมศึกษาที่ 1 ถึง 3 ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี นักเรียนมีอายุตั้งแต่ 12 ปี ถึง 14 ปี โดยทั่วไป

ส่งเสริมกิจกรรม ตามความถนัด และความสนใจ

กิจกรรมช่วยพัฒนานักเรียนให้มีทักษะเพิ่มขึ้น มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตนักเรียน

สุขภาพกายที่ดี สุขภาพจิดที่ดี ย่อมส่งผลดีต่อนักเรียน อาทิ ทำให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดเรียน และยังป้องกันโรคร้ายต่างๆ

No posts.
No posts.